Naturpleje

Vi laver naturpleje på Mors og i Thy med vores dexter kvæg.

Dexter er en kombinationsrace, der både kan producere kød og mælk.

Dexterkoen kan yde op til 10 l. mælk af høj kvalitet pr dag. Mælken kan anvendes i husholdningen, men de fleste avlere lader kalven ordne malkningen.

Kødet er magert, fintfibret og særdeles velsmagende. Udskæringerne er små, meget passende for en lille familie. En tyrekalv på 2 år vejer slagtet ca. 190 kg.

Dexter er hårdfør, de trives lige godt i Australiens ørken, Canada’s sne, Schweiz’s alper og i det omskiftelige danske vejrlig.

De små Dexter er skånsomme for naturen og ødelægger mindst muligt på lavtliggende jorde. De bruges derfor også til naturgenopretning og naturpleje. De er lige velegnet til at gå på marginaljord som på frodige græsmarker.

Dexter er hurtigt udvokset, kan kælve som 2-årig, og er gode til at kælve, og fortrinlige mødre. De er kendt for at blive gamle, op til 14 kalve for en ko.

Hvad er naturpleje?

Naturpleje er en betegnelse for naturnære driftsformer eller anden form for aktiv indsats, der har til formål at bevare eller forbedre naturtypers biologiske mangfoldighed og naturmæssige værdi. Ved naturnære driftsformer forstås her drift uden anvendelse af gødskning, tilskudsfodring, omlægning og sprøjtning.

For at bevare den biologiske mangfoldighed er der behov for en varieret natur, der både indeholder natur, der vedligeholdes som lysåbne naturtyper, og natur, der får lov til at gennemløbe naturlige successioner. I et naturligt økosystem vil vejrsituationer, ildebrand og vilde græssere mm. skabe dynamik. I store græsningslandskaber med husdyr og/eller vildt vil dyrene skabe en dynamisk udvikling mellem åbne græsningsarealer, tilgronings- og skovarealer og dermed levesteder for arter, der er knyttet til forskellige successionstrin. Der er behov for en mere selvforvaltende natur, hvor helårsgræsning med husdyr under frie græsningsformer eller med vilde dyr får lov til at skabe og vedligeholde skovlandskaber til gavn for biodiversiteten.

Hvorfor har naturen brug for hjælp?

Det helt korte svar er, at uden naturpleje gror naturarealerne til.

Naturpleje holder arealerne lysåbne til gavn for mange planter og insekter og bremser dermed tilbagegangen i biodiversiteten.

Når engen bliver til skov eller heden til krat, så mister mange naturområder deres unikke skønhed og sammen med dem levestederne for mange truede dyr og planter.

I gamle dage sørgede landbruget for at holde naturen åben. Får og beder spiste løs af lyngheden, kvier og kalve tog sig af græsset på enge og overdrev og selv magre jorde kunne brødføde en husmand og hans familie. I dag kan vi holde naturen åben ved hjælp af naturpleje.

Åbningstider

Mandag – Fredag:
9.30 – 10.00 & 16.30 – 18.00
Lørdag:
9.30 – 13.00
Søndag:
9.30 – 10.00 & 16.30 – 18.00

Aflevering og afhentning af hund, skal ske inden for dette tidsrum